Indaad

Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Indaad is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy en persoonsgegevens

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn stappen ondernomen om persoonsgegevens nog beter te beschermen per 25 mei 2018. Zo hebben wij opnieuw bepaald op welke wijze onze organisatie persoonsgegevens verwerkt. Alle persoonsgegevens zijn netjes geregistreerd en we zorgen voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van deze gegevens, zowel digitaal als fysiek.

Onze medewerkers tekenen verder bij hun indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast houden onze medewerkers zich aan de gedragscode van Indaad, waarin is opgenomen dat zij zich aan de geheimhoudingsverplichtingen dienen te houden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook deze gedragscode wordt ondertekend bij hun indiensttreding.

Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voldoen zodoende aan de meldingsverplichting conform de AVG.

In het kader van de dienstverlening van Indaad, waarbij persoonsgegevens van cliënten ter beschikking worden gesteld, houdt Indaad zich aan regels ten aanzien van de privacy bescherming. De cliënt heeft er recht op dat zijn / haar gegevens met discretie worden behandeld. Om dit te waarborgen heeft Indaad een privacyreglement opgesteld, welke op deze website is te vinden.

Zorgvuldigheid

Indaad vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Indaad leeft de regels van de AVG na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten Indaad verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van Indaad dit vereisen.

Websites van derden

Indaad is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de website van Indaad  zijn verbonden.

Wijzigingen

Indaad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Financiering

De begeleiding van Indaad wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voorbeelden zijn: WLZ-gelden (ZIN en PGB), WMO / Jeugdwet, Forensische gelden, gemeentegelden en/of onderwijsgelden. Tijdens de intake bekijkt onze medewerker welke financiering mogelijk is en het beste aansluit bij de hulpvraag. Vanuit de begeleiding op basis van ZIN of PGB is het van belang dat een (vorig) indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), gemeentelijk indicatiebesluit (WMO Algemene Voorziening of WMO Maatwerkvoorziening) of van Bureau Jeugdzorg aanwezig is. Uiteraard bekijken wij graag met u de mogelijkheden indien dit indicatiebesluit niet aanwezig is. In het geval van een indicatiebesluit op basis van PGB, beheert Indaad dit budget niet. Dit wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd.

Geen medisch advies

Indaad kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Indaad worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Indaad heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Indaad.

Foutmeldingen website

Als een webpagina, plaatje of e-mail adres het niet doet, dan willen we graag dat u dit probleem doorgeeft aan de webmaster van Indaad (webmaster@indaad.nl). Ook voor andere technische problemen kunt u terecht op dit adres.