Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Indaad is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Waarvoor gebruikt Indaad uw persoonsgegevens?
Na uw uitdrukkelijke toestemming, registreert Indaad de door haar opgevraagde (persoons)gegevens. Zonder deze gegevens kan en mag Indaad haar bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen. Indaad gebruikt uw gegevens voor de dienstverlening aan u, om u te informeren over producten en diensten van Indaad, voor anonieme statistische analyses en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Zorgvuldigheid
Indaad vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Indaad leeft de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten Indaad verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van Indaad dit vereisen.

Websites van derden
Indaad is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de website van Indaad  zijn verbonden.

Wijzigingen
Indaad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Financiering
De begeleiding van Indaad wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voorbeelden zijn: WLZ-gelden (ZIN en PGB), WMO / Jeugdwet, Forensische gelden, gemeentegelden en/of onderwijsgelden. Tijdens de intake bekijkt onze medewerker welke financiering mogelijk is en het beste aansluit bij de hulpvraag. Vanuit de begeleiding op basis van ZIN of PGB is het van belang dat een (vorig) indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), gemeentelijk indicatiebesluit (WMO Algemene Voorziening of WMO Maatwerkvoorziening) of van Bureau Jeugdzorg aanwezig is. Uiteraard bekijken wij graag met u de mogelijkheden indien dit indicatiebesluit niet aanwezig is. In het geval van een indicatiebesluit op basis van PGB, beheert Indaad dit budget niet. Dit wordt door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheerd.

Geen medisch advies
Indaad kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Indaad worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Indaad heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Copyright
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Indaad.

Foutmeldingen website
Als een webpagina, plaatje of e-mail adres het niet doet, dan willen we graag dat u dit probleem doorgeeft aan de webmaster van Indaad (webmaster@indaad.nl). Ook voor andere technische problemen kunt u terecht op dit adres.