Indaad

Terug naar overzicht

Wat komt er op gemeenten af met de overheveling van de functies begeleiding en dagbesteding uit AWBZ naar Wmo?


De extramurale begeleiding individueel en groep worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Begeleiding individueel wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. Onder begeleiding voor groepen vallen onder andere dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen. Het doel van begeleiding is het bevorderen, behoud of compenseren van zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Momenteel krijgen landelijk rond de 180.000 personen extramurale begeleiding, waarmee in 2010 ongeveer drie miljard aan AWBZ-middelen gemoeid is (5%). Door de ondersteuning dichterbij de burger te organiseren wil het Kabinet € 140 miljoen bezuinigen. Vanaf 2013 moet de nieuwe instroom via gemeenten gaan lopen, vanaf 2014 dienen alle cliënten te zijn overgeheveld naar de gemeenten.

 Doelgroepen

Gemeenten krijgen te maken met een grote diversiteit aan doelgroepen, die relatief onbekend voor hen zijn. In de AWBZ is begeleiding vormgegeven als verzekerd recht op basis waarvan een individuele voorziening wordt verstrekt. Met de overgang van begeleiding naar gemeenten verandert dat. Er gaan geen verzekerde rechten over, de gemeente zal de begeleiding onder de compensatieplicht opnieuw moeten vormgeven. De met de begeleiding te bereiken resultaten worden onder de reikwijdte van de compensatieplicht gebracht. De groep van 180.000 die gebruik maakt van extramurale begeleiding bestaat uit mensen met een verstandelijke, lichamelijke- of zintuiglijke beperking, ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek, volwassenen met psychiatrische problematiek en kinderen met psychiatrische problematiek.

 

Financiering

Er zijn behoorlijk wat middelen gemoeid met de overheveling van begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Bij de decentralisatie van de huishoudelijke hulp in 2007 ging het om een budget van ongeveer € 1,2 miljard. Bij de decentralisatie van begeleiding gaat het om een budget van circa € 3 miljard.
Op het totale geïndexeerde budget dat wordt overgeheveld in 2013 en 2014 wordt een decentralisatiekorting toegepast van 5%. Voor de invoering is een totaal budget van € 130 miljoen beschikbaar, te verdelen over gemeenten, rijk en uitvoerders. De uitvoeringskosten die het CIZ, het CAK en de Zorgkantoren nu voor de uitvoering van de AWBZ begeleiding maken, zal worden berekend en het betreffende bedrag wordt overgeheveld naar gemeenten.

Ondersteuning

Het Rijk en de VNG hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de overheveling van de functie begeleiding. Bij de voorbereiding op de invoering van de nieuwe taken werken zij samen in een op te zetten Transitie-Buro (T-buro, vergelijkbaar met het implementatiebureau ten tijde van de invoering van de Wmo). Zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars worden nauw bij de transitie betrokken.

 

Meerinformatie

Zie voor meer informatie over het Transitiebureau het plan van aanpak “Decentralisatie begeleiding naar de Wmo”.

Voor een op lokaal niveau toegesneden ondersteuningsaanbod voor de overheveling van begeleiding naar de Wmo kunt u tevens gebruik maken van de deskundigheid van de adviseurs van JSO. Zij komen graag een keer langs om uw ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen en hier een aanbod op te ontwikkelen.

Zie voor meer informatie over de overheveling van begeleiding uit AWBZ naar de WMO de website van de VNG.