Privacy

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn stappen ondernomen om persoonsgegevens nog beter te beschermen per 25 mei 2018. Zo hebben wij opnieuw bepaald op welke wijze onze organisatie persoonsgegevens verwerkt. Alle persoonsgegevens zijn netjes geregistreerd en we zorgen voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van deze gegevens, zowel digitaal als fysiek.

Onze medewerkers tekenen verder bij hun indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast houden onze medewerkers zich aan de gedragscode van Indaad, waarin is opgenomen dat zij zich aan de geheimhoudingsverplichtingen dienen te houden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook deze gedragscode wordt ondertekend bij hun indiensttreding.

Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voldoen zodoende aan de meldingsverplichting conform de AVG.

In het kader van de dienstverlening van Indaad, waarbij persoonsgegevens van cliënten ter beschikking worden gesteld, houdt Indaad zich aan regels ten aanzien van de privacy bescherming. De cliënt heeft er recht op dat zijn / haar gegevens met discretie worden behandeld. Om dit te waarborgen heeft Indaad een privacyreglement opgesteld.

Zorgvuldigheid

Indaad vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Indaad leeft de regels van de AVG na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten Indaad verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van Indaad dit vereisen.

Websites van derden

Indaad is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de website van Indaad  zijn verbonden.

Wijzigingen

Indaad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.