Alle leefgebieden

De kern van onze aanpak bestaat uit het gelijktijdig werken aan alle leefgebieden. Zo werken wij samen met de cliënt gelijktijdig aan wonen, werken, dagbesteding, school, relaties, praktisch functioneren, sociaal functioneren en gezondheid en zelfzorg. Parallel aan onze pragmatische en laagdrempelige aanpak werken wij aan de onderliggende meer complexe problematieken. Deze problematieken bestaan vaak uit een combinatie van een verstandelijke handicap, gedragsproblemen, psychopathologische stoornissen, zorg- en hulpmijdend gedrag en een ontoereikend sociaal netwerk.

Door onze gecombineerde aanpak van zorg- en dienstverlening is geen sprake van een versnipperde aanpak en boeken wij snel resultaat met de cliënt. Hier zijn wij trots op.

Samen sterk

Indaad is een groot voorstander van samenwerken. Wij staan dan ook in nauw contact met ROC’s, Zorgkantoor, Spirit, Cordaan, Stichting MEE, WSG, UWV, DWI, gemeentelijke overheden, advocaten, werkgevers, huisartsen, tandartsen en andere partijen die een essentiële bijdrage leveren ten behoeve van de doelen van de cliënt .

Op deze wijze wordt preventief gewerkt, in betere samenhang en meer vraaggestuurd. Het resultaat is een integrale aanpak die zorgt dat de cliënt sterk(er) staat.

Werkwijze

De volgende punten vormen de basis van onze werkwijze.

Omdat iedereen mee kan doen

Indaad kent geen contra-indicaties. Dit betekent dat er bij Indaad geen redenen bestaan om iemand op voorhand af te wijzen.

Vaste begeleider en plan op maat

Indaad werkt met een vaste begeleider voor elke cliënt. Samen stellen zij een begeleidingsplan op met hoofddoelen en subdoelen. Met dit plan en het regelmatige contact tussen de begeleider en de cliënt zien we sneller waar het misgaat en begeleiding nodig is, kunnen we sneller ingrijpen en beter schakelen op alle leefgebieden. Een aanpak die werkt.

Kleinschalig aan de slag

Indaad werkt met een klein en zelfsturend team. Hierdoor is altijd sprake van korte- en directe lijnen met de cliënt en een eventuele andere opdrachtgever. Indaad kent een werkwijze met een gewogen caseload van 5 tot 8 cliënten. Hierdoor krijgt de cliënt de aandacht en begeleiding die hij verdient.

In de buurt

Van de uren die een medewerker van Indaad werkt, werkt hij voor een groot deel in de directe omgeving (wijk) van de cliënt. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de sociale kaart.

Van alle leefgebieden thuis

Indaad werkt samen met de cliënt aan het opbouwen van zijn leven. Wij werken samen met de cliënt gelijktijdig aan wonen, werken, dagbesteding, school, relaties etc. Hierdoor is geen sprake van een versnipperde aanpak en wordt sneller resultaat geboekt.

Wachttijden

Indaad kent in principe geen wachttijden. Een traject bij Indaad start met een aanmeldformulier. Na ontvangst van dit formulier neemt onze gedragsdeskundige binnen twee werkdagen contact met u op. Tijdens dit contact winnen wij informatie in en bekijken wij samen met u of begeleiding vanuit Indaad tot de mogelijkheden behoort. Indien dit het geval is, stellen wij een datum met u vast waarop het kennismakingsgesprek plaats zal vinden.

Privacy

Met het oog op de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zijn stappen ondernomen om persoonsgegevens nog beter te beschermen per 25 mei 2018. Zo hebben wij opnieuw bepaald op welke wijze onze organisatie persoonsgegevens verwerkt. Alle persoonsgegevens zijn netjes geregistreerd en we zorgen voor een zorgvuldige verwerking en beveiliging van deze gegevens, zowel digitaal als fysiek.

Onze medewerkers tekenen verder bij hun indiensttreding een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast houden onze medewerkers zich aan de gedragscode van Indaad, waarin is opgenomen dat zij zich aan de geheimhoudingsverplichtingen dienen te houden bij de uitvoering van de werkzaamheden. Ook deze gedragscode wordt ondertekend bij hun indiensttreding.

Wij staan geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voldoen zodoende aan de meldingsverplichting conform de AVG.

In het kader van de dienstverlening van Indaad, waarbij persoonsgegevens van cliënten ter beschikking worden gesteld, houdt Indaad zich aan regels ten aanzien van de privacy bescherming. De cliënt heeft er recht op dat zijn / haar gegevens met discretie worden behandeld. Om dit te waarborgen heeft Indaad een privacyreglement opgesteld.

Zorgvuldigheid

Indaad vindt het belangrijk dat de verwerking van uw (persoons)gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Indaad leeft de regels van de AVG na bij alle activiteiten. Uw (persoons)gegevens worden niet aan derden buiten Indaad verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wettelijke verplichtingen van Indaad dit vereisen.

Websites van derden

Indaad is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze door middel van hyperlinks of anderszins met de website van Indaad  zijn verbonden.

Wijzigingen

Indaad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient dan ook aanbeveling dit privacy statement regelmatig te raadplegen bij het bezoeken van deze website.

Financiering

De dienstverlening (begeleiding, dagbesteding, behandeling en begeleid wonen) van Indaad wordt op verschillende manieren gefinancierd. Voorbeelden zijn: WLZ-gelden, WMO, (Specialistische) Jeugdhulp,  Forensische gelden, gemeentegelden en/of onderwijsgelden. Tijdens de intake bekijkt onze medewerker welke financiering mogelijk is en het beste aansluit bij de hulpvraag.